Dotacja z ZUS

Dotacja z ZUS 2022 – piszemy wnioski do konkursu
Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – konkurs 2022.01

Termin składania wniosków: 06 czerwca – 08 lipca 2022 r

Rozstrzygnięcie wyników konkursu: grudzień 2022

Start realizacji wniosku: marzec 2023

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Z Programu dofinansowania może skorzystać każdy płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie  znajduje  się  w  stanie  upadłości,  pod  zarządem  komisarycznym,  w  toku  likwidacji postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Zasady dofinansowania

 1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2023 r. wynosi 90 000 000,00 PLN.
 2. Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 000,00 PLN.
 3. Wniosek, który nie spełnia warunku określonego w ust. 2, nie podlega rozpatrzeniu.
 4. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu, nie więcej jednak niż maksymalna kwota dofinansowania wskazana w ust. 6 dla działań objętych projektem, z uwzględnieniem ograniczeń kwotowych, określonych w wybranych punktach Katalogu działań.
 5. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie działania inwestycyjne i doradcze wskazane w Katalogu działań. Projekt musi obejmować działania inwestycyjne, a dodatkowo może uwzględniać działania doradcze. Nie przewiduje się dofinansowania projektów dotyczących tylko działań doradczych.
 6. Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:

A. Dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł,

B. Dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 zł, w tym:

– 299 000,00 zł na działania inwestycyjne,

– 1 000,00 zł dla działań doradczych.

 1. Kwoty dofinansowania są kwotami brutto w PLN.
 2. W jednym projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.
 3. Niedopuszczalne jest przesuwanie środków finansowych pomiędzy poszczególnymi działaniami i poszczególnymi czynnościami.
 4. Nie podlegają dofinansowaniu:

1) działania i czynności związane z odbiorem, dostawą, demontażem, uruchomieniem, dopuszczeniem do użytkowania, serwisowaniem – urządzeń, środków trwałych lub innych elementów infrastruktury, oraz szkoleniami, dojazdami, zakwaterowaniem;

2) działania inwestycyjne dotyczące stanowisk pracy usytuowanych w budynkach/obiektach, które nie zostały wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie ich realizacji lub nie są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Projekt zgłoszony do Konkursu powinien dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego z parametrów charakteryzujących warunki pracy:

 1. mikroklimatu(gorący lub zimny)
 2. czynników chemicznych i pyłów
 3. czynników biologicznych
 4. czynników mechanicznych
 5. czynników elektrycznych i elektryczności statycznej
 6. hałasu
 7. ogólnych i miejscowych drgań
 8. niewłaściwego oświetlenia elektrycznego
 9. promieniowania jonizującego
 10. promieniowania optycznego(podczerwonego lub widzialnego lub nadfioletowego
 11. pola elektromagnetycznego
 12. obciążenia fizycznego, dynamicznego lub statycznego.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne
 • środki ochrony indywidualnej.
Regulamin konkursu: https://modernconsulting.pl/wp-content/uploads/2022/05/Regulamin-konkursu-na-projekty-dotyczace-utrzymania-zdolnosci-do-pracy-przez-caly-okres-aktywnosci-zawodowej-realizowane-w-2023-r.1.pdf

Czy można ubiegać się o dofinansowanie dla stanowisk pracy, które dopiero będą utworzone i dla budynków, które są w budowie?

Celem  konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór projektów, które poprawią poziom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmniejszą zagrożenie wypadkami  przy  pracy lub   chorobami   zawodowymi na istniejących  stanowiskach  pracy.  Nie  można  ubiegać  się o dofinansowanie dla stanowisk pracy lub w budynkach, które obecnie nie funkcjonują.

Czy można wnioskować o dofinansowanie działań doradczych?

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie działania doradcze wskazane w Katalogu działań, planowane do realizacji po  zakończeniu  działań  inwestycyjnych,  których  celem  jest  udowodnienie,  że zrealizowana inwestycja poprawiła wskaźniki BHP w przedsiębiorstwie. Wnioskodawca finansuje z własnych środków wszelkie działania doradcze, mające na celu wskazanie zasadności podjęcia działań inwestycyjnych, które należy dołączyć, jako załączniki do składanego wniosku o dofinansowanie.

Czy wózek lub inne urządzenie może być starsze niż 3 lata?

Dofinansowujemy jedynie urządzenia oraz sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji lub wytworzenia nie może być wcześniejszy niż rok 2020–zgodnie z § 6 ust. 12 pkt 12e) Regulaminu konkursu.

Czy  każda firma  może  ubiegać  się  o  dofinansowanie  środków  ochrony indywidualnej?

O  zakup  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  sprzętu  ewakuacyjnego  może  ubiegać  się  firma zatrudniająca do 49 pracowników.

Wnioski do konkursu przygotowujemy dla Klientów z województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Opłaty za opracowanie wniosku:

Wysokość wszystkich opłaty i kosztów badań są ustalane indywidualnie. Po więcej informacji ZAPRASZAMY do kontaktu: 609 55 77 83, mail: dotacjaZUS@modernconsulting.pl

Jeśli chcesz napiszemy dla Ciebie wniosek do ZUS. Skontaktuj się z Nami lub zamów „Raport weryfikacji kryteriów i zasadności złożenia prawidłowego wniosku do ZUS”.