Dotacja z ZUS

Dotacja z ZUS 2021 – piszemy wnioski do konkursu
Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – konkurs 2021.01

Termin składania wniosków: 01 czerwca – 30 czerwca 2021 r

Rozstrzygnięcie wyników konkursu: grudzień 2021

Start realizacji wniosku: marzec 2022

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Z Programu dofinansowania może skorzystać każdy płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie  znajduje  się  w  stanie  upadłości,  pod  zarządem  komisarycznym,  w  toku  likwidacji postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Jakie są maksymalne kwoty dofinansowania?

W regulaminie  konkursu  szczegółowo  określono  zasady  dofinansowania  projektów,  w tym maksymalne  kwoty  dofinansowania  (§  5ust.   3   Regulaminu konkursu).  Wskazane  kwoty  są uzależnione od liczby osób, za które Wnioskodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień  złożenia  Wniosku. Kwoty  dofinansowania  są  kwotami  brutto,  podane  poniżej  dotyczą projektów inwestycyjno-doradczych:

 • Dla mikro przedsiębiorstw (1-9 osób) –dofinansowanie do 140 tyś.
 • Dla małych przedsiębiorstw (10-49osób) –dofinansowanie do 210 tyś.
 • Dla średnich przedsiębiorstw(50-249osób) –dofinansowanie do 340 tyś.
 • Dla dużych przedsiębiorstw (250 i więcej osób) –dofinansowanie do 500 tyś.

Jakie urządzenia podlegają dofinansowaniu?

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie działania mieszczące się w obszarach technicznych wskazanych w Regulaminie konkursu (§ 3 ust. 3). W ramach ww. obszarów technicznych zostały określone działania inwestycyjne oraz doradcze, wskazane w Katalogu działań, stanowiącym załącznik Nr 4 do Regulaminu. Ekspert, podczas  oceny  merytorycznej  wniosku, dokonuje  m.in. oceny,  w  jakiś sposób osiągnięcie celów Projektu przełoży się bezpośrednio na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy u Wnioskodawcy, uwzględniając m.in. wskazane we wniosku urządzenia, sposób ich wykorzystania oraz pomiary. Szczegółowy zakres oceny merytorycznej  wniosku został opisany w§9ust. 2 Regulaminu konkursu. Ponadto, zgodnie z § 14 ust. 9 Regulaminu konkursu, ZUS  nie  udziela wyjaśnień w szczególności w zakresie  zagadnień  w  zakresie  bezpieczeństwa  na  stanowiskach  pracy,  niezbędnych  do przygotowania  wniosku. W przypadku wątpliwości merytorycznych odnośnie możliwości poprawy warunków pracy i przygotowania projektu w Państwa firmie sugerujemy kontakt  z  kompetentnym specjalistą ds. bhp.

Projekt zgłoszony do Konkursu powinien dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego z parametrów charakteryzujących warunki pracy:

 1. mikroklimatu(gorący lub zimny)
 2. czynników chemicznych i pyłów
 3. czynników biologicznych
 4. czynników mechanicznych
 5. czynników elektrycznych i elektryczności statycznej
 6. hałasu
 7. ogólnych i miejscowych drgań
 8. niewłaściwego oświetlenia elektrycznego
 9. promieniowania jonizującego
 10. promieniowania optycznego(podczerwonego lub widzialnego lub nadfioletowego
 11. pola elektromagnetycznego
 12. obciążenia fizycznego, dynamicznego lub statycznego.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne
 • środki ochrony indywidualnej.
Regulamin konkursu: https://bip.zus.pl/documents/493361/3490954/Regulamin_konkursu.pdf/e004586b-c316-ac25-edd2-6ffed62b50a0

Czy można ubiegać się o dofinansowanie dla stanowisk pracy, które dopiero będą utworzone i dla budynków, które są w budowie?

Celem  konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór projektów, które poprawią poziom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmniejszą zagrożenie wypadkami  przy  pracy lub   chorobami   zawodowymi na istniejących  stanowiskach  pracy.  Nie  można  ubiegać  się o dofinansowanie dla stanowisk pracy lub w budynkach, które obecnie nie funkcjonują.

Czy można wnioskować o dofinansowanie działań doradczych?

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie działania doradcze wskazane w Katalogu działań, planowane do realizacji po  zakończeniu  działań  inwestycyjnych,  których  celem  jest  udowodnienie,  że zrealizowana inwestycja poprawiła wskaźniki BHP w przedsiębiorstwie. Wnioskodawca finansuje z własnych środków wszelkie działania doradcze, mające na celu wskazanie zasadności podjęcia działań inwestycyjnych, które należy dołączyć, jako załączniki do składanego wniosku o dofinansowanie.

Czy wózek lub inne urządzenie może być starsze niż 3 lata?

Dofinansowujemy jedynie urządzenia oraz sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji lub wytworzenia nie może być wcześniejszy niż rok 2020–zgodnie z § 6 ust. 12 pkt 12e) Regulaminu konkursu.

Czy  każda firma  może  ubiegać  się  o  dofinansowanie  środków  ochrony indywidualnej?

O  zakup  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  sprzętu  ewakuacyjnego  może  ubiegać  się  firma zatrudniająca do 49 pracowników.

Wnioski do konkursu przygotowujemy dla Klientów z województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Opłaty za opracowanie wniosku:

Wysokość wszystkich opłaty i kosztów badań są ustalane indywidualnie. Po więcej informacji ZAPRASZAMY do kontaktu: 609 55 77 83, mail: biuro@modernconsulting.pl