Regulamin Szkoleń Otwartych Modern Consulting

Regulamin Szkoleń Otwartych Modern Consulting

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady udziału w Szkoleniach otwartych, organizowanych przez MODERN CONSULTING, ul. Asesora 64, 80-119 Gdańsk.
 2. Nad jakością Szkoleń i realizacją Polityki Jakości czuwają Partnerzy Zarządzający – Joanna Grabska i Krzysztof Traczuk.
 3. O wyborze trenera do prowadzenia szkolenia i/lub jego części decyduje Organizator.
 4. Zgłoszenie na Szkolenie otwarte przez Uczestnika, następuje za pośrednictwem strony internetowej https://modernconsulting.pl/
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. Definicje

 1. Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronie internetowej https://modernconsulting.pl/wp-content/uploads/2019/11/FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY_Szkolenie_Otwarte-Modern_Consulting.pdf umożliwiający Zgłoszenie na Szkolenie.
 2. Zgłoszenie (wypełniony i odesłany na mail: biuro@modernconsulting.pl Formularz zgłoszeniowy) – oświadczenie woli Uczestnika stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży uczestnictwa w Szkoleniu z Organizatorem.
 3. Organizator – MODERN CONSULTIG, ul. Asesora 64, 80-119 Gdańsk.
 4. Szkolenie otwarte (Szkolenie) – odpłatna usługa edukacyjna (szkolenie, trening, warsztat), będąca przedmiotem Zgłoszenia, przeprowadzona zgodnie z programem i harmonogramem.
 5. Zamawiający szkolenie – podmiot kierujący uczestnika lub uczestników na wybrane szkolenie będący jednocześnie stroną umowy i płatnikiem.
 6. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która wysłała Formularz zgłoszeniowy oraz zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za udział w Szkoleniu.
 7. Opłata – opłata pobierana od Uczestnika za udział w Szkoleniu.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.

III. Warunki uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie przez Uczestnika Formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie Opłaty za udział w zajęciach.
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest: https://modernconsulting.pl/wp-content/uploads/2019/11/FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY_Szkolenie_Otwarte-Modern_Consulting.pdf
 3. Maksymalna liczba Uczestników szkolenia wynosi 15 osób.
 4. Minimalna liczba uczestników gwarantująca realizację szkolenia wynosi 5 osób.
 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Po zebraniu odpowiedniej liczby Uczestników Organizator tworzy listę rezerwową, o czym informuje Uczestnika.
 6. Zgłoszenie stanowi rezerwację udziału Uczestnika w szkoleniu, które zostanie zorganizowane pod warunkiem, że zgłosi się odpowiednia liczba osób.
 7. Organizator powiadamia za pośrednictwem poczty e-mail Uczestnika o przyjęciu na Szkolenie.

IV. Opłata za udział w Szkoleniu

 1. Wysokość Opłat za udział w szkoleniu jest podana przy opisie poszczególnych Szkoleń, zamieszczonych na stronie https://modernconsulting.pl
 2. Opłata obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia Szkolenia, serwis kawowy (kawa, herbata, ciastka) w czasie przerw.
 3. Opłata nie obejmuje dojazdu na miejsce szkolenia, wyżywienia, noclegów, parkingu.
 4. Opłatę za udział w Szkoleniu należy przelać na konto wskazane przez Organizatora.
 5. Uczestnik / Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie faktury VAT w postaci elektronicznej na adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
 6. W tytule przelewu należy podać: tytuł szkolenia, datę, ilość uczestników, nazwę firmy, nr faktury pro-forma.
 7. Po dokonaniu zapłaty przez Uczestnika / Zamawiającego, Organizator wystawi Fakturę VAT, która zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Uczestnika / Zamawiającego w Formularzu zgłoszeniowym.
 8. Konto podmioty VAT: Santander Bank Polska S.A.:

         73 1910 1048 2120 0004 2067 0001

 1. Konto osoby prywatne: Santander Bank Polska S.A.:

        15 1910 1048 2944 0341 4477 0001

V. Warunki uzyskania zaświadczenia/ certyfikatu ukończenia Szkolenia

 1. Warunkiem otrzymania zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego ukończenie Szkolenia jest aktywne uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć.
 2. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie/ certyfikat ukończenia Szkolenia ze wskazaną liczbą godzin, na których był obecny.
 3. Dodatkowo, w przypadku niektórych Szkoleń, wymagane jest pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego. Informacja o egzaminie, kończącym Szkolenie, zawarta jest przy opisie Szkolenia. Zakres i forma egzaminu podawane są Uczestnikom na początku Szkolenia.

VI. Odwołanie lub zmiana terminów Szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć lub ich odwołania z przyczyn niezależnych (tzw. siła wyższa) lub w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanymi zajęciami.
 2. Uczestnik zostanie poinformowany (za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie) przez Organizatora o zmianie lub odwołaniu zajęć oraz o nowym terminie zajęć.
 3. W przypadku odwołania zajęć Organizator zwraca Uczestnikowi wpłaconą opłatę za udział w zajęciach. Uczestnik może pozostawić wpłacone środki na poczet kolejnej edycji Szkolenia.

VII. Rabaty

 1. Aktualne ceny szkoleń otwartych zawarte są na stronie https://modernconsulting.pl
 2. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla Uczestników szkolenia w związku ze skierowaniem na szkolenie większej liczby osób.
 3. Zgłaszający na szkolenie, w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kursu może skierować dodatkowe osoby z zachowaniem prawa do rabatu.
 4. W przypadku, gdy w danej edycji szkolenia lista uczestników kursu została już zamknięta, nowo skierowane osoby zostaną wpisane na listę Uczestników następnej edycji.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny publikowane w innych serwisach niż na stronie https://modernconsulting.pl
 6. Rabat nie jest naliczany automatycznie, każdorazowo o przyznanie rabatu musi wystąpić Zgłaszający na szkolenie.

VIII. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej i przyjmowana jest wyłącznie na adres: biuro@modernconsulting.pl
 2. Brak pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji szkolenia/usługi powoduje obowiązek uiszczenia przez Zgłaszającego na szkolenie należności w pełnej wysokości ceny szkolenia.
 3. W przypadkach szczególnych Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczania ww opłaty.
 4. Rezygnacja ze szkolenia jednego z uczestników (w przypadku skierowania na szkolenie grupy uczestników) może oznaczać zmianę ceny jednostkowej dla innych Uczestników kierowanych przez ten sam podmiot Zgłaszający na szkolenie, zgodnie z polityką udzielania rabatów zawartej w § 7.
 5. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia Uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.
 6. W każdym czasie przed rozpoczęciem szkolenia Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego Uczestnika szkolenia.

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w szkoleniu Uczestnik / Zamawiający może składać do 14 dni od zakończenia szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@modernconsulting.pl
 2. W powyższej wiadomości, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres mail Uczestnika / Zamawiającego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

X. Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://modernconsulting.pl oraz materiały szkoleniowe udostępnione przez  Organizatora korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Modern Consulting. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Organizatorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://modernconsulting.pl  lub materiałów szkoleniowych, bez zgody Organizatora.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://modernconsulting.pl lub materiałów szkoleniowych stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Organizatorowi i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest MODERN CONSULTING z siedzibą w Gdańsku 80-119, przy ulicy Asesora 64.
 2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez MODERN CONSULTING są przedstawione w Polityce prywatności dostępnej zawsze w stopce na głównej stronie internetowej: https://modernconsulting.pl

XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.