Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP

Celem konkursu Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP jest sfinansowanie inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów sieciowych, oferowanych pod wspólną marką.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Projekty obejmujące łącznie:

 • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych
 • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu

Dofinansowaniu podlegają projekty tworzące i rozwijające innowacyjne produkty sieciowe w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 6 do Regulaminu Konkursu):

 • realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie)
 • dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów sieciowych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Konsorcja mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw:

 • składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców
 • z pomysłem na wspólny, innowacyjny produkt sieciowy

Samodzielny wnioskodawca MSP:

 • produkt sieciowy tworzony jest z podmiotami współpracującymi nie otrzymującymi wsparcia

Czym jest produkt sieciowy?

Produkt sieciowy to gotowa do sprzedaży spakietyzowana oferta oparta o rozproszoną strukturę podmiotów funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny wyróżnik (markę) produktu.

Regulamin konkursu: https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/28/K_5_REGULAMIN-KONKURSU_5-2019_20190128.pdf

Co warto wiedzieć o konkursie ?

 1. Pula środków: 250 mln zł. ( w tym 100 mln na pewne wybrane gminy)
 2. Termin składania aplikacji: 29.08.2019
 3. Grupa docelowa: MŚP
 4. Termin realizacji projektu:
  • Realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem lub w dniu, w którym złożono wniosek o dofinansowanie;
  • Rozpoczęcie realizacji projektu musi nastąpić najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty wejścia w życie umowy o dofinansowanie projektu;
  • Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie projektu;
  • Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, tj. 31 grudnia 2023 r.
 5. Koszt VAT niekwalifkowalny
 6. Dofinansowanie stanowi: do 70% wartości projektu. W tym w przypadku:
 7. W przypadku udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej – maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 878). Czyli mikro i małe dostanie maksymalnie 70%, a średnie 60% dofinansowania
 8. W przypadku udzielenia pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną – maksymalna intensywność wynosi 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych w ramach tej kategorii pomocy. Jednocześnie maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć równowartości 2 mln euro.
 9. W przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.
 10. W przypadku udzielenia pomocy szkoleniowej – 50% kosztów kwalifikowalnych, którą zwiększa się o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikro przedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy lub o 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia KE nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia KE nr 651/2014, przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych.
 11. W przypadku udzielenia pomocy de minimis – 70% kosztów kwalifikowalnych.

Co istotne w przypadku samodzielnego Wnioskodawcy musi on wnieść minimum 30% wkładu, jednak o jego wysokości tak naprawdę decydują proporcje kosztów z powyższych kategorii. Jeśli ma już partnerów to on wnosi 30%, a każdy partner po 5%.

Kryteria dostępu:

 1. Nie więcej niż trzy główne atrakcje/elementy pakietu/składowe, będące przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiące podstawę do tworzenia produktu sieciowego.
 2. Minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach poddziałania (minimum 5 mln PLN);
 3. Maksymalnej wartości dofinansowania, tj. 2 mln EUR w przypadku pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną;
 4. Minimalny udział wydatków inwestycyjnych w wartości kosztów kwalifikowalnych – 80%,
 5. Minimalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z maksymalnie 3 głównymi atrakcjami/elementami pakietu/składowymi, będącymi przedmiotem wsparcia w ramach projektu – 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych,
 6. Maksymalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z miejscami noclegowymi – 35% wszystkich kosztów kwalifikowalnych
 7. W przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez wnioskodawcę, prowadzi on działalność gospodarczą co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku, wykazując przychody z działalności gospodarczej, w wysokości nie mniejszej niż 10% szacowanych wydatków kwalifikowanych, przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym minimum 12mcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie).
 8. W przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum MŚP minimum 70% (liczbowo – wynik liczony jest poprzez zaokrąglenie do pełnej liczby zgodnie z zasadami matematycznymi) członków konsorcjum (w tym wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku, wykazując przychody z działalności gospodarczej, w wysokości nie mniejszej niż 10% szacowanych wydatków kwalifikowanych przypadających na danego członka konsorcjum, przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym minimum 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o dofinansowanie w konkursie.
 9. Ocenie podlega, czy miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińskomazurskie). Jeżeli realizacja projektu będzie przebiegała w kilku lokalizacjach wszystkie miejsca lokalizacji muszą znajdować się na terenie Polski Wschodniej.
 10. Każdy projekt musi obejmować 2 obowiązkowe elementy:
 • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;
 • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczają się:

 • w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej: nabycie nieruchomości nieprzekraczające 10% kosztów kwalifikowalnych w ramach tej kategorii pomocy, nabycie środków trwałych, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • w ramach pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną: nabycie nieruchomości nieprzekraczające 10% kosztów kwalifikowalnych w ramach tej kategorii pomocy, nabycie środków trwałych, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących produktu sieciowego, inne niż określone w załączniku do umowy o dofinansowanie Obowiązki informacyjne beneficjenta;
 • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek;
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w § 33 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

Po więcej informacji ZAPRASZAMY do kontaktu: 609 55 77 83, mail: biuro@modernconsulting.pl

PRZY PODPISANIU UMOWY DO 10 LIPCA, RABAT 15% NA KOSZT OPRACOWANIA WNIOSKU.