Biznes Plany

Brak planu, to plan porażki. Zwiększ szanse na powodzenie Twojego biznesu i pozyskanie finansowania. Zamów biznes plan przygotowany przez doświadczonych ekspertów.

Definicja Biznes Planu – podstawowy dokument wspomagający zarządzanie wszystkimi przedsięwzięciami firmy.

Definicja biznes planu może być również bardziej złożona na użytek bardziej wielowymiarowych planów i wówczas biznes plan to zestaw dokumentów (analiz i programów), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej.

Jeśli jesteś potencjalnym przedsiębiorcą i masz już pomysł na własna firmę lub prowadzisz już firmę i planujesz zmiany, powinieneś opracować plan biznesu swojego przedsięwzięcia. Właściwie opracowany pomoże przemyśleć decyzje, wyznaczyć cele firmy oraz pomoże określić sposób ich realizacji, a także ułatwi funkcjonowanie firmy na rynku. Biznesplan jest także niezbędny w przypadku ubiegania się o dodatkowe źródło finansowania działalności.

Kiedy jest konieczny biznes plan ?

 • przed założeniem nowego przedsiębiorstwa
 • opracowanie i wdrożenie nowych projektów w firmie
 • przy podejmowaniu ważnych decyzji menedżerskich
 • otrzymanie dotacji unijnej
 • podczas łączenia przedsiębiorstw
 • przy zdobywaniu zewnętrznych środków finansowych lub nowych, ryzykownych przedsięwzięciach
 • w wymagającym okresie dla firmy (przekształceniu, zmianie profilu działalności, modernizacji, inwestycjach)

Korzyści płynące ze sporządzenia biznes planu:

 • Ujawnia słabe i mocne strony pomysłu, sprawdza jego realność, ułatwia przedsiębiorcy osiągnąć wyznaczony cel
 • Podniesie efektywność projektów biznesowych
 • Ułatwi proces wnioskowania o kredyt lub pożyczkę na uruchomienie lub rozwój działalności gospodarczej
 • Szczegółowo opisze strategie działania firmy i podstawy jej właściwego zarządzania
 • Pozwala przekonać się, czy warto inwestować środki kapitałowe w dany projekt
 • Pokaże konkurencyjność oferowanych produktów/usług (koszt, jakość, cena)
 • Zapewni projekcję przychodów i kosztów

Biznes plan obejmuje następujące zagadnienia (struktura właściwa dla przeznaczenia i zgodna z modelem najlepszych praktyk) :

 • Koncepcja przedsięwzięcia ( wraz z charakterystyką przedsiębiorstwa)
 • Część Marketingowa – konkurencyjność oferowanych produktów/usług (koszt, jakość, cena);  analiza PEST; plan marketingowy dla wszystkich produktów/usług z uwzględnieniem wielkości i wzrostu rynku, konkurencji i pozycji przedsiębiorstwa na rynku, polityki cenowej kanałów dystrybucji i sposobów promocji;  segmentacja rynku;  kluczowe czynniki sukcesu i analiza SWOT – silne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia w otoczeniu przedsiębiorstwa
 • Część Organizacyjna – stworzenie kompleksowej strategii organizacyjnej i kadrowej;  wyznaczenie optymalnej struktury i zasad wynagradzania; oszacowanie wielkości zatrudnienia i jej kosztów; kadra zarządzająca; wyznaczenie optymalnej struktury organizacyjnej w perspektywie przepływu informacji i maksymalizacji sprawności działania; niezbędne zasoby ludzkie i plany zatrudnienia
 • Część Finansowa – kompleksowa ocena przeszłej i bieżącej sytuacji finansowej; kluczowe wskaźniki finansowe; break even point; prognoza rachunku zysków i strat; prognoza bilansu; prognoza cash flow; określenie wartości przedsiębiorstwa; określenie okresu zwrotu inwestycji; oszacowanie niezbędnej wielkości zadłużenia dla zrealizowania inwestycji
 • Podsumowanie – Rekomendacje

Spośród nieskończenie wielu czynników zewnętrznych wybiera się ich ograniczoną ilość i konsekwentnie opiera na nich plan. Planowanie rozumiane jest jako selektywny sposób zdobywania i przetwarzania informacji. Rezultatem planowania powinno być ograniczenie niepewności podejmowania decyzji i zmniejszenie ryzyka podejmowania błędnych decyzji. Kontrola działa jako sprzężenie zwrotne, między zamierzonymi celami a ich osiąganiem. Trzeba jednak pamiętać, że nie istnieje jedna, jedyna formuła biznes planu. Każdy może zastosować najbardziej egzotyczne składniki, które uważa za przydatne, ale nie powinien zapominać, po co tworzy biznes plan. Liczy się jakość produktu końcowego. Biznes plany w razie potrzeby tworzymy w trzech wariantach (wariant realistyczny, wariant pesymistyczny, wariant optymistyczny).

Dla kogo pracujemy i jak wygląda współpraca ?

Usługa przygotowania i napisania biznes planu skierowana jest do wszystkich podmiotów, które mają w planach inwestycje, które będą potrzebowały zewnętrznego finansowania, takiego jak: dotacje, czy kredyty. Wspieramy i pracujemy także nowo powstające podmioty działalności gospodarczej oraz firmy, które chcą wdrożyć nowe projekty lub podjąć ważne decyzje strategiczne.

Przygotowanie biznes planu trwa w zależności od przeznaczenia i stopnia złożoności od 14 do 30 dni roboczych od momentu dostarczenia kompletu niezbędnych danych. W szczególnych przypadkach terminy ustalane są indywidualnie. Ponieważ część danych otrzymujemy od Klienta, stąd tak ważnym elementem – również z perspektywy czasu realizacji – jest dobra współpraca.

Zadzwoń, napisz, zapytaj.

Zapraszam