Marketing turystyki i rekreacji

Marketing Turystyki i Rekreacji – szkolenia, doradztwo, coaching

Turystyka i rekreacja stanowią interdyscyplinarny obszar badań i działań. Z punktu widzenia marketingu, turystykę i rekreację należy traktować jako branże gospodarki tworzące nowe wartości użytkowe (usługi) oraz formy aktywności ludzkiej, generujące popyt na te usługi. Na branżę turystyczną składają się zwłaszcza podmioty świadczące usługi, czyli: przedsiębiorcy turystyczni (hotelarze, restauratorzy, biura podróży i inne jednostki obsługi ruchu turystycznego, przewoźnicy turystyczni), przedsiębiorcy kształtujący ofertę w zakresie rekreacji i sportu oraz obszary turystyczne, tzw. destynacje, na których działają jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje turystyczne. Efektem działalności podmiotów branży turystycznej jest produkt turystyczny, będący kategorią traktowaną w dwóch ujęciach: wąskim – jako oferta przedsiębiorców turystycznych, oraz szerokim – jako oferta obszaru turystycznego. Działalność przedsiębiorców rekreacyjnych obejmuje świadczenie rozumiane w aspekcie wąskim, tj. usługi. Zakładając, że usługi rekreacyjne są kierowane zarówno do mieszkańców, badanie modern consultingjak i turystów, należy przyjąć, że oferta rekreacyjna może być częścią produktu turystycznego obszaru. W rozwiniętych destynacjach (kierunkach) turystycznych stanowi niekiedy jeden z podstawowych elementów lokalnego produktu turystycznego.

Marketing turystyczny jako dyscyplina przede wszystkim praktyczna – chociaż oparta na naukowych podstawach – wymaga analizowania zjawisk społecznych i gospodarczych obejmujących funkcjonowanie branż turystycznej i rekreacyjnej.

Koncepcje marketingu usług

Aby zrozumieć specyfikę koncepcji marketingu usług, trzeba zapoznać się z podstawowymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw usługowych, wykorzystujących orientację rynkową. Koncepcja działań marketingowych w swojej klasycznej (marketing transakcyjny) wersji opiera się na segmentacji i planowaniu kompozycyjnym marketingu mix. Uwzględniając jednak charakter usług, możliwe jest stosowanie koncepcji marketingu masowego, czyli nastawionego na przeciętnego nabywcę. Przykładem działań zgodnych z tą koncepcją jest wykorzystywanie reklamy i kształtowanie cen. Działania nastawione na masowego nabywcę mogą jednak tylko wspierać działania uruchamiane w interakcjach usługobiorca – usługodawca.  Interakcje między usługobiorcą, a usługodawcą służyć więc będą nie tylko wytworzeniu zainteresowania nabywców ofertą usługową, lecz także w konsekwencji, sprzedaży usług (marketing interakcyjny).

koncepcja marketingu usług modern consulting

Rys.1. Koncepcje marketingu usług

Tajemnica sukcesu – emocje, wrażenia, przeżycia, doświadczenia

Esencją uprawiania turystyki i rekreacji najczęściej jest poszukiwanie wrażeń, doświadczeń, przeżyć i emocji. Takie podejście można umieścić w stosunkowo nowym, interesującym nurcie myślowym, określanym jako ekonomia doświadczeń (experience economy) lub dokładniej – gospodarka oparta na doświadczeniach. Punktem wyjścia są tu różne poziomy wartości oferowanych konsumentom dóbr. Poczynając od dóbr nieprzetworzonych – surowców, przez dobra wytwarzane, usługi aż do doświadczeń. I właśnie doświadczenia są najbardziej istotne, zróżnicowane i zawierające dodatkową wartość dla klientów. Wraz z koncepcją experience economy pojawił się nowy nurt marketingowy, określany jako marketing doświadczeń. Jego najprostsze ujęcie polega na takim powiązaniu określonej marki czy produktu z codziennym życiem konsumentów, aby mogli oni podejmować decyzje zakupowe na podstawie bezpośrednich doświadczeń z tym produktem, a nie tylko pod wpływem promocji ze strony producentów czy sprzedawców. W szerszym ujęciu marketing doświadczeń definiuje się jako strategię marketingową. Strategie, która stara się w celowy sposób zrealizować i ożywić obietnicę poczynioną przez markę poprzez inicjowanie doświadczeń dla konsumentów, które stają się ich udziałem przed dokonaniem zakupu. Warto tu zwrócić uwagę na istotną różnicę. Otóż w ogólnych ujęciach marketingu akcentuje się doświadczenie (przyszłego) konsumenta w fazie zachęcania go do sprzedaży, a doświadczenie jest traktowane jako element stosowanych technik marketingowych. Natomiast w odniesieniu do turystyki kategoria doświadczenia ma inne, dużo większe znaczenie. W marketingu turystycznym nie jest to tylko element techniki oddziaływania na klienta, tutaj poszukiwanie doświadczeń jest fundamentem kreowania większości produktów turystycznych. Wielu przedsiębiorców usług turystycznych niestety nie docenia znaczenie doświadczeń, a jeśli opierają swój marketing wyłącznie na konwencjonalnych ujęciach transakcyjnych, czy nawet na ujęciach relacyjnych, to mogą przeżyć rozczarowanie mniejszą od oczekiwanej skutecznością marketingu. efektwow modern consultingSformułować więc można drugą cechę specyficzną marketingu w turystyce. Polega ona na tym, że w działaniach marketingowych na rynku turystycznym, w każdym z narzędzi mieszanki marketingowej, celowe i właściwe jest wykorzystywanie doświadczeń, wrażeń, przeżyć i emocji, jakich dostarcza klientowi korzystanie z ofert turystycznych. Te elementy stanowią bowiem główny sens konsumpcji turystycznej.

Powodzenie działań marketingowych w turystyce zależy od właściwej polityki personalnej

Jednym z ciekawych przykładów jest pewna grupa hoteli w północno – wschodniej Polsce. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku dochody firmy malały w zastraszającym tempie. Napływało coraz więcej skarg od gości i klientów, rosła też frustracja personelu. Aby ratować firmę – po analizie sytuacji – kierownictwo wprowadziło specjalne programy dedykowane przede wszystkim pracownikom. To oni stali się głównym punktem odbudowy zaufania gości. Wprowadzono standardy i szkolenia, które zaowocowały nową postawą wobec klientów i gości – zaspokajanie potrzeb. Wychodząc z założenia, że Ci, o których się dba, są gotowi odpłacić tym samym, firma udowodniła, że troszczy się o swoich pracowników. Nowa strategia sprawdziła się zarówno na zewnątrz (zadowoleni goście), jak i wewnątrz (zadowolony personel). Niejako przy okazji, strategia przyniosła również wymierne korzyści finansowe na niełatwym i wysoko konkurencyjnym rynku.

Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów.”     ~ Albert Einstein

Jeśli chcesz, aby wracali do Ciebie zadowoleni goście i klienci, a przy okazji Twoja firma przynosiła zyski zadzwoń lub napisz do Nas.