Mentoring biznesowy

Etymologia słowa „mentor” wiąże się ze źródłami mitologicznymi. W Odysei Homera imię takie nosił syn Alkimosa, który był przyjacielem Odyseusza, króla Itaki. Podczas wyprawy pod Troję Odyseusz powierzył Mentorowi sprawowanie opieki nad żoną Penelopą i synem Telemachem. Bogini Atena, wspomagając Telemacha w poszukiwaniach zaginionego ojca, przyjmowała często postać Mentora, pełniła funkcję mądrego doradcy, opiekuna, nauczyciela.

Współcześnie pojęcie „mentor” stosowane jest na określenie mistrza, zaufanego nauczyciela, przewodnika i doradcy czy też menedżera następców. Tym, co wyróżnia mentoring, jest rodzaj relacji między mentorem a mentee (klientem). Stwarza ona okazję do zdobycia doświadczeń w kontekście relacji, a przez to może generować głębsze i trwalsze zmiany w funkcjonowaniu jednostki. Zaufanie w mentoringu wyraża się we wzajemnym przekonaniu o ekskluzywności relacji, czyli jej niepowtarzalności i indywidualności. Występuje pięć podstawowych wartości, którymi powinien kierować się mentor. Są to:

 • autonomia,
 • niekrzywdzenie,
 • dobroczynność,
 • sprawiedliwość,
 • lojalność.

Mentoring jest procesem edukacyjnym opartym na zdobywaniu wiedzy, jej utrwalaniu oraz treningu nabytych umiejętności aż do uzyskania samodzielności przez mentee w wykonywaniu zadań i osiąganiu oczekiwanego wyniku. Mentoring bazuje i korzysta z zasobów w postaci wiedzy i doświadczeń czerpanych zarówno z dobrych praktyk branży jak i samego mentora.

Zadaniem mentoringu jest wyposażenie mentee (klienta) w potrzebną mu wiedzę i kompetencje konieczne do sprawnego działania w danej dziedzinie. W warunkach polskich mentoring najczęściej dosyć mocno odnosi się do doświadczeń w konkretnej branży. Mentoring to zaawansowana metoda uczenia osób dorosłych. Uczyć się można przez całe życie i powinniśmy to robić, aby stale wzbogacać swoją wiedzę oraz poszerzać wachlarz umiejętności. Dziedziną, która zajmuje się nauczaniem osób dorosłych jest andragogika. I to z niej w sposób holistyczny czerpiemy w procesie mentoringu.

Najprostsza definicja mentoringu – uczenie, inspirowanie i zarządzenia procesem edukacji drugiej osoby mające na celu zwiększenie jej kompetencji i praktycznych umiejętności w sposób możliwy do zweryfikowania jako wyraźny postęp. Proces ten zaczyna się od analizy sytuacji wyjściowej i ustalenia co i z jakiego powodu ma zostać zmienione. To krok pierwszy. Następnym krokiem jest ustalenie jaki ma być rezultat i po czym rozpoznamy, że spełnia nasze oczekiwania. Oczekiwanie te w warunkach biznesowych określane są z góry i często opisane wynikami mierzonymi w postaci matematycznej jak: procent wzrostu, ilość wyeliminowanych awarii, zgodność parametrów z normami, spadek błędów, szybkość działania, itd.

Korzyści dla firmy

Największe korzyści dla organizacji przynosi wdrożenie projektu mentoringowego dla grupy pracowników – kadry menedżerskiej wszystkich szczebli, gdyż wprowadza to zmianę jakościową na poziomie struktury, która w największym stopniu odpowiada za wyniki. Dodatkowo pozwala wykształcić własnych, wewnętrznych mentorów, co w istotny sposób wpływa na rozwój przedsiębiorstwa poprzez przekazywanie praktycznej wiedzy przez mentora swojemu mentee, często związanej z pełnioną przez mentora funkcją lub stanowiskiem (sukcesja). Z badań wynika, iż jest to wyjątkowo efektywny model wdrażania nowych pracowników, a w przyszłości skutkuje również obniżoną rotacją.

Zalety mentoringu biznesowego, z którego korzyści może czerpać również twoja firma:

Korzyści dla firmy

Inwestycja w mentoring biznesowy jest opłacalna dla pracodawców. Dzięki stworzeniu pracownikom możliwości rozwoju, mogą oni w łatwy sposób odkryć tych najbardziej uzdolnionych, doświadczonych i zaangażowanych. Mentoring pomaga ujawnić talenty, wyedukować przyszłych liderów oraz rozwinąć te umiejętności pracowników, które pomogą firmie osiągnąć sukces. Pracodawcy mogą czerpać z mentoringu następujące korzyści:

 • inspirowanie pracowników do rozwoju osobistego i zawodowego
 • poprawa wyników pracy
 • inicjowanie postaw i zachowań pożądanych w firmie
 • wzmocnienie kompetencji przywódczych menedżerów
 • poprawa wydajności, motywacji i morale pracowników
 • wzmocnienie więzi między pracownikami a firmą.

Korzyści dla pracowników

Zajęcia z mentorem to jedna z możliwości rozwoju zawodowego, jakie możesz zaoferować swoim pracownikom. Wsparcie doświadczonego mentora może zainspirować ich do pracy nad rozwijaniem swoich osobistych i zawodowych kompetencji, co w efekcie przełoży się na wydajność pracy. Dzięki mentoringowi pracownicy zyskają:

 • możliwość prezentacji nowych pomysłów i sposobów myślenia
 • doradztwo w zakresie rozwijania swoich mocnych stron i przezwyciężania słabości
 • wytyczne dotyczące ścieżki kariery i rozwoju zawodowego
 • większą zauważalność i uznanie w firmie
 • możliwość zdobycia nowych umiejętności i wiedzy.

Korzyści dla mentorów (mentor wewnętrzny)

Mentoring to coś więcej niż tylko dzielenie się poradami, wiedzą i przemyśleniami. Z relacji z podopiecznymi korzyści może czerpać również sam mentor. Widzi, jak jego uczeń rozwija się i staje się specjalistą. Z mentoringiem wiąże się również osobista satysfakcja, wynikająca z możliwości dzielenia się z innymi osobami swoim doświadczeniem i umiejętnościami. Jednak korzyści z mentoringu są również wymierne:

 • uznanie w oczach innych, wynikające z pełnienia roli eksperta i lidera
 • możliwość zaprezentowania świeżych, autorskich pomysłów, rozwiązań i perspektyw
 • doskonalenie się w samorozwoju
 • okazja do refleksji nad własnymi celami i możliwościami
 • wypracowanie swojego stylu przywództwa i mentoringu.

Specjalizujemy się w:

 1. FMCG, HoReCa i Retail
 2. Branża telekomunikacyjna
 3. Branża motoryzacyjna
 4. Branża farmaceutyczna i medyczna
 5. Działy HR
 6. Zarządy

Chcesz wyprzedzić konkurencję. Policzyłeś ile kosztuje Cię rotacja pracowników i wakaty. Nie chcesz tracić rynku. Potrzebujesz impulsu do rozwoju przedsiębiorstwa.

Robimy to zawodowo. Telefon: 609 55 77 83 lub KTraczuk@modernconsulting.pl